it-swarm.asia

Sử dụng biến $ _GET trong URL?

Tôi cần tạo một thông báo lỗi đơn giản trên một trang bằng cách chuyển một biến qua URL.

URL được cấu trúc như sau:

http://site.com/parent-carget/carget/?error=pause

Tôi chắc chắn đó là permalinks viết lại can thiệp, nhưng tôi không chắc làm thế nào để giải quyết nó.

6
Kyle

Hãy thử thêm biến vào mảng 'biến truy vấn được công nhận' của WordPress ...

add_filter('query_vars', 'my_register_query_vars' );
function my_register_query_vars( $qvars ){
  //Add query variable to $qvars array
  $qvars[] = 'my_error';
  return $qvars;
}

Sau đó, giá trị của 'my_error' có thể được tìm thấy qua get_query_var('my_error'). (Xem Codex )

CHỈNH SỬA

Từ nhận xét của Otto, tốt hơn nên làm:

add_action('init','add_my_error');
function add_my_error() { 
  global $wp; 
  $wp->add_query_var('my_error'); 
}
12
Stephen Harris

Đây là cách duy nhất tôi có thể làm việc này

add_action('init','add_query_args');
function add_query_args()
{ 
  add_query_arg( 'error', 'pause' );
}

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_query_arg

0
brenjt