it-swarm.asia

تحويل الصفوف بكفاءة إلى أعمدة في خادم sql

أنا أبحث عن طريقة فعالة لتحويل الصفوف إلى أعمدة في خادم SQL ، وسمعت أن PIVOT ليست سريعة جدًا ، ولست بحاجة للتعامل مع الكثير من السجلات.

هذا مثالي:

  -------------------------------
  | Id | Value | ColumnName  |
  -------------------------------
  | 1 | John  | FirstName   |
  | 2 | 2.4  | Amount    |
  | 3 | ZH1E4A | PostalCode  |
  | 4 | Fork  | LastName   |
  | 5 | 857685 | AccountNumber |
  -------------------------------

هذه هي نتيجتي:

---------------------------------------------------------------------
| FirstName |Amount|  PostalCode  |  LastName | AccountNumber |
---------------------------------------------------------------------
| John    | 2.4 |  ZH1E4A    |  Fork   | 857685    |
---------------------------------------------------------------------

كيف يمكنني بناء النتيجة؟

326
tbag

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحويل البيانات من صفوف متعددة إلى أعمدة. في SQL Server ، يمكنك استخدام الدالة PIVOT لتحويل البيانات من الصفوف إلى الأعمدة:

select Firstname, Amount, PostalCode, LastName, AccountNumber
from
(
 select value, columnname
 from yourtable
) d
pivot
(
 max(value)
 for columnname in (Firstname, Amount, PostalCode, LastName, AccountNumber)
) piv;

انظر العرض التوضيحي .

إذا كان لديك عدد غير معروف من columnnames الذي تريد نقله ، فيمكنك استخدام SQL الديناميكي:

DECLARE @cols AS NVARCHAR(MAX),
  @query AS NVARCHAR(MAX)

select @cols = STUFF((SELECT ',' + QUOTENAME(ColumnName) 
          from yourtable
          group by ColumnName, id
          order by id
      FOR XML PATH(''), TYPE
      ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') 
    ,1,1,'')

set @query = N'SELECT ' + @cols + N' from 
       (
        select value, ColumnName
        from yourtable
      ) x
      pivot 
      (
        max(value)
        for ColumnName in (' + @cols + N')
      ) p '

exec sp_executesql @query;

انظر العرض التوضيحي .

إذا كنت لا تريد استخدام الدالة PIVOT ، فيمكنك استخدام دالة مجمعة باستخدام تعبير CASE:

select
 max(case when columnname = 'FirstName' then value end) Firstname,
 max(case when columnname = 'Amount' then value end) Amount,
 max(case when columnname = 'PostalCode' then value end) PostalCode,
 max(case when columnname = 'LastName' then value end) LastName,
 max(case when columnname = 'AccountNumber' then value end) AccountNumber
from yourtable

انظر العرض التوضيحي .

يمكن أيضًا إكمال هذا باستخدام روابط متعددة ، لكنك ستحتاج إلى بعض الأعمدة لربط كل من الصفوف التي ليس لديك في بياناتك النموذجية. لكن بناء الجملة الأساسي سيكون:

select fn.value as FirstName,
 a.value as Amount,
 pc.value as PostalCode,
 ln.value as LastName,
 an.value as AccountNumber
from yourtable fn
left join yourtable a
 on fn.somecol = a.somecol
 and a.columnname = 'Amount'
left join yourtable pc
 on fn.somecol = pc.somecol
 and pc.columnname = 'PostalCode'
left join yourtable ln
 on fn.somecol = ln.somecol
 and ln.columnname = 'LastName'
left join yourtable an
 on fn.somecol = an.somecol
 and an.columnname = 'AccountNumber'
where fn.columnname = 'Firstname'
462
Taryn

كما لا تزال البيانات المحورية ساخنة واحدة قررت إضافة شيء مني. إنها بالأحرى طريقة من مجرد برنامج نصي واحد ولكنها تمنحك إمكانيات أكثر بكثير. بادئ ذي بدء ، هناك 3 برامج نصية تحتاج إلى نشرها: 1) نوع TABLE المعرفة من قبل المستخدم [ColumnActionList] -> يحمل البيانات كمعلمة 2) SP [proc_PivotPrepare] -> يعد بياناتنا 3) SP [proc_PivotExecute] -> تنفيذ البرنامج النصي

  CREATE TYPE [dbo].[ColumnActionList] AS TABLE(
    [ID] [smallint] NOT NULL,
    [ColumnName] [nvarchar](128) NOT NULL,
    [Action] [nchar](1) NOT NULL
  );
GO

  CREATE PROCEDURE [dbo].[proc_PivotPrepare] 
  (
  @DB_Name    nvarchar(128),
  @TableName   nvarchar(128)
  )
  AS
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  -----| Author: Bartosz
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  SELECT @DB_Name = ISNULL(@DB_Name,db_name())
  DECLARE @SQL_Code nvarchar(max)

  DECLARE @MyTab TABLE (ID smallint identity(1,1), [Column_Name] nvarchar(128), [Type] nchar(1), [Set Action SQL] nvarchar(max));

  SELECT @SQL_Code    =  'SELECT [<| SQL_Code |>] = '' '' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''-----| Declare user defined type [ID] / [ColumnName] / [PivotAction] '' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''DECLARE @ColumnListWithActions ColumnActionList;'''
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''-----| Set [PivotAction] (''''S'''' as default) to select dimentions and values '' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''-----|'''
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''-----| ''''S'''' = Stable column || ''''D'''' = Dimention column || ''''V'''' = Value column '' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''INSERT INTO @ColumnListWithActions VALUES ('' + CAST( ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [NAME]) as nvarchar(10)) + '', '' + '''''''' + [NAME] + ''''''''+ '', ''''S'''');'''
                    + 'FROM [' + @DB_Name + '].sys.columns '
                    + 'WHERE object_id = object_id(''[' + @DB_Name + ']..[' + @TableName + ']'') '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''-----| Execute sp_PivotExecute with parameters: columns and dimentions and main table name'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''EXEC [dbo].[sp_PivotExecute] @ColumnListWithActions, ' + '''''' + @TableName + '''''' + ';'''
                    + 'UNION ALL '
                    + 'SELECT ''----------------------------------------------------------------------------------------------------'' '              
   EXECUTE SP_EXECUTESQL @SQL_Code;

GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[proc_PivotExecute]
(
@ColumnListWithActions ColumnActionList ReadOnly
,@TableName           nvarchar(128)
)
AS
--#######################################################################################################################
--###| Author: Bartosz
--#######################################################################################################################


--#######################################################################################################################
--###| Step 1 - Select our user-defined-table-variable into temp table
--#######################################################################################################################

IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#ColumnListWithActions', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE #ColumnListWithActions; 
SELECT * INTO #ColumnListWithActions FROM @ColumnListWithActions;

--#######################################################################################################################
--###| Step 2 - Preparing lists of column groups as strings:
--#######################################################################################################################

DECLARE @ColumnName           nvarchar(128)
DECLARE @Destiny            nchar(1)

DECLARE @ListOfColumns_Stable      nvarchar(max)
DECLARE @ListOfColumns_Dimension  nvarchar(max)
DECLARE @ListOfColumns_Variable   nvarchar(max)
--############################
--###| Cursor for List of Stable Columns
--############################

DECLARE ColumnListStringCreator_S CURSOR FOR
SELECT   [ColumnName]
FROM    #ColumnListWithActions
WHERE    [Action] = 'S'
OPEN ColumnListStringCreator_S;
FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_S
INTO @ColumnName
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0

  BEGIN
    SELECT @ListOfColumns_Stable = ISNULL(@ListOfColumns_Stable, '') + ' [' + @ColumnName + '] ,';
    FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_S INTO @ColumnName
  END

CLOSE ColumnListStringCreator_S;
DEALLOCATE ColumnListStringCreator_S;

--############################
--###| Cursor for List of Dimension Columns
--############################

DECLARE ColumnListStringCreator_D CURSOR FOR
SELECT   [ColumnName]
FROM    #ColumnListWithActions
WHERE    [Action] = 'D'
OPEN ColumnListStringCreator_D;
FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_D
INTO @ColumnName
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0

  BEGIN
    SELECT @ListOfColumns_Dimension = ISNULL(@ListOfColumns_Dimension, '') + ' [' + @ColumnName + '] ,';
    FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_D INTO @ColumnName
  END

CLOSE ColumnListStringCreator_D;
DEALLOCATE ColumnListStringCreator_D;

--############################
--###| Cursor for List of Variable Columns
--############################

DECLARE ColumnListStringCreator_V CURSOR FOR
SELECT   [ColumnName]
FROM    #ColumnListWithActions
WHERE    [Action] = 'V'
OPEN ColumnListStringCreator_V;
FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_V
INTO @ColumnName
 WHILE @@FETCH_STATUS = 0

  BEGIN
    SELECT @ListOfColumns_Variable = ISNULL(@ListOfColumns_Variable, '') + ' [' + @ColumnName + '] ,';
    FETCH NEXT FROM ColumnListStringCreator_V INTO @ColumnName
  END

CLOSE ColumnListStringCreator_V;
DEALLOCATE ColumnListStringCreator_V;

SELECT @ListOfColumns_Variable   = LEFT(@ListOfColumns_Variable, LEN(@ListOfColumns_Variable) - 1);
SELECT @ListOfColumns_Dimension = LEFT(@ListOfColumns_Dimension, LEN(@ListOfColumns_Dimension) - 1);
SELECT @ListOfColumns_Stable      = LEFT(@ListOfColumns_Stable, LEN(@ListOfColumns_Stable) - 1);

--#######################################################################################################################
--###| Step 3 - Preparing table with all possible connections between Dimension columns excluding NULLs
--#######################################################################################################################
DECLARE @DIM_TAB TABLE ([DIM_ID] smallint, [ColumnName] nvarchar(128))
INSERT INTO @DIM_TAB 
SELECT [DIM_ID] = ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [ColumnName]), [ColumnName] FROM #ColumnListWithActions WHERE [Action] = 'D';

DECLARE @DIM_ID smallint;
SELECT   @DIM_ID = 1;


DECLARE @SQL_Dimentions nvarchar(max);

IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.##ALL_Dimentions', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ##ALL_Dimentions; 

SELECT @SQL_Dimentions   = 'SELECT ID = ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ' + @ListOfColumns_Dimension + '), ' + @ListOfColumns_Dimension
                      + ' INTO ##ALL_Dimentions '
                      + ' FROM (SELECT DISTINCT' + @ListOfColumns_Dimension + ' FROM ' + @TableName
                      + ' WHERE ' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = @DIM_ID) + ' IS NOT NULL ';
                      SELECT @DIM_ID = @DIM_ID + 1;
      WHILE @DIM_ID <= (SELECT MAX([DIM_ID]) FROM @DIM_TAB)
      BEGIN
      SELECT @SQL_Dimentions = @SQL_Dimentions + 'AND ' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = @DIM_ID) + ' IS NOT NULL ';
      SELECT @DIM_ID = @DIM_ID + 1;
      END

SELECT @SQL_Dimentions  = @SQL_Dimentions + ' )x';

EXECUTE SP_EXECUTESQL @SQL_Dimentions;

--#######################################################################################################################
--###| Step 4 - Preparing table with all possible connections between Stable columns excluding NULLs
--#######################################################################################################################
DECLARE @StabPos_TAB TABLE ([StabPos_ID] smallint, [ColumnName] nvarchar(128))
INSERT INTO @StabPos_TAB 
SELECT [StabPos_ID] = ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [ColumnName]), [ColumnName] FROM #ColumnListWithActions WHERE [Action] = 'S';

DECLARE @StabPos_ID smallint;
SELECT   @StabPos_ID = 1;


DECLARE @SQL_MainStableColumnTable nvarchar(max);

IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.##ALL_StableColumns', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ##ALL_StableColumns; 

SELECT @SQL_MainStableColumnTable    = 'SELECT ID = ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ' + @ListOfColumns_Stable + '), ' + @ListOfColumns_Stable
                      + ' INTO ##ALL_StableColumns '
                      + ' FROM (SELECT DISTINCT' + @ListOfColumns_Stable + ' FROM ' + @TableName
                      + ' WHERE ' + (SELECT [ColumnName] FROM @StabPos_TAB WHERE [StabPos_ID] = @StabPos_ID) + ' IS NOT NULL ';
                      SELECT @StabPos_ID = @StabPos_ID + 1;
      WHILE @StabPos_ID <= (SELECT MAX([StabPos_ID]) FROM @StabPos_TAB)
      BEGIN
      SELECT @SQL_MainStableColumnTable = @SQL_MainStableColumnTable + 'AND ' + (SELECT [ColumnName] FROM @StabPos_TAB WHERE [StabPos_ID] = @StabPos_ID) + ' IS NOT NULL ';
      SELECT @StabPos_ID = @StabPos_ID + 1;
      END

SELECT @SQL_MainStableColumnTable  = @SQL_MainStableColumnTable + ' )x';

EXECUTE SP_EXECUTESQL @SQL_MainStableColumnTable;

--#######################################################################################################################
--###| Step 5 - Preparing table with all options ID
--#######################################################################################################################

DECLARE @FULL_SQL_1 NVARCHAR(MAX)
SELECT @FULL_SQL_1 = ''

DECLARE @i smallint

IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.##FinalTab', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE ##FinalTab; 

SELECT @FULL_SQL_1 = 'SELECT t.*, dim.[ID] '
                  + ' INTO ##FinalTab '
                  +  'FROM ' + @TableName + ' t '
                  +  'JOIN ##ALL_Dimentions dim '
                  +  'ON t.' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = 1) + ' = dim.' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = 1);
                SELECT @i = 2                
                WHILE @i <= (SELECT MAX([DIM_ID]) FROM @DIM_TAB)
                  BEGIN
                  SELECT @FULL_SQL_1 = @FULL_SQL_1 + ' AND t.' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = @i) + ' = dim.' + (SELECT [ColumnName] FROM @DIM_TAB WHERE [DIM_ID] = @i)
                  SELECT @i = @i +1
                END
EXECUTE SP_EXECUTESQL @FULL_SQL_1

--#######################################################################################################################
--###| Step 6 - Selecting final data
--#######################################################################################################################
DECLARE @STAB_TAB TABLE ([STAB_ID] smallint, [ColumnName] nvarchar(128))
INSERT INTO @STAB_TAB 
SELECT [STAB_ID] = ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [ColumnName]), [ColumnName]
FROM #ColumnListWithActions WHERE [Action] = 'S';

DECLARE @VAR_TAB TABLE ([VAR_ID] smallint, [ColumnName] nvarchar(128))
INSERT INTO @VAR_TAB 
SELECT [VAR_ID] = ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [ColumnName]), [ColumnName]
FROM #ColumnListWithActions WHERE [Action] = 'V';

DECLARE @y smallint;
DECLARE @x smallint;
DECLARE @z smallint;


DECLARE @FinalCode nvarchar(max)

SELECT @FinalCode = ' SELECT ID1.*'
                    SELECT @y = 1
                    WHILE @y <= (SELECT MAX([ID]) FROM ##FinalTab)
                      BEGIN
                        SELECT @z = 1
                        WHILE @z <= (SELECT MAX([VAR_ID]) FROM @VAR_TAB)
                          BEGIN
                            SELECT @FinalCode = @FinalCode +  ', [ID' + CAST((@y) as varchar(10)) + '.' + (SELECT [ColumnName] FROM @VAR_TAB WHERE [VAR_ID] = @z) + '] = ID' + CAST((@y + 1) as varchar(10)) + '.' + (SELECT [ColumnName] FROM @VAR_TAB WHERE [VAR_ID] = @z)
                            SELECT @z = @z + 1
                          END
                          SELECT @y = @y + 1
                        END
    SELECT @FinalCode = @FinalCode + 
                    ' FROM ( SELECT * FROM ##ALL_StableColumns)ID1';
                    SELECT @y = 1
                    WHILE @y <= (SELECT MAX([ID]) FROM ##FinalTab)
                    BEGIN
                      SELECT @x = 1
                      SELECT @FinalCode = @FinalCode 
                                        + ' LEFT JOIN (SELECT ' + @ListOfColumns_Stable + ' , ' + @ListOfColumns_Variable 
                                        + ' FROM ##FinalTab WHERE [ID] = ' 
                                        + CAST(@y as varchar(10)) + ' )ID' + CAST((@y + 1) as varchar(10)) 
                                        + ' ON 1 = 1' 
                                        WHILE @x <= (SELECT MAX([STAB_ID]) FROM @STAB_TAB)
                                        BEGIN
                                          SELECT @FinalCode = @FinalCode + ' AND ID1.' + (SELECT [ColumnName] FROM @STAB_TAB WHERE [STAB_ID] = @x) + ' = ID' + CAST((@y+1) as varchar(10)) + '.' + (SELECT [ColumnName] FROM @STAB_TAB WHERE [STAB_ID] = @x)
                                          SELECT @x = @x +1
                                        END
                      SELECT @y = @y + 1
                    END

SELECT * FROM ##ALL_Dimentions;
EXECUTE SP_EXECUTESQL @FinalCode;
--#######################################################################################################################

من تنفيذ الاستعلام الأول (عن طريق تمرير مصدر قاعدة البيانات واسم الجدول) ستحصل على استعلام تنفيذ تم إنشاؤه مسبقًا لـ SP الثاني ، كل ما عليك القيام به هو تحديد العمود من المصدر الخاص بك: + قيمة مستقرة + (سيتم استخدام لتركيز القيم بناءً على ذلك) + خافت (العمود الذي تريد استخدامه للتمحور به)

سيتم تحديد الأسماء وأنواع البيانات تلقائيًا!

لا يمكنني أن أوصي به لأية بيئات إنتاج ، لكن المهمة بالنسبة لطلبات adhoc BI.

9
Bartosz X